ตรีธิดา อินทรวงส์โชติ

Add Your Heading Text Here

HISTORY

  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หลักสูตร FChFP: Fellow Chartered Financial Practitioner
 

CERTIFICATE

  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 6101042628
  • ใบอนุญาต IC License เลขที่ 104812
  • ใบอนุญาตประกันวินาศภัย เลขที่ 6204010187

ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลที่มีเป้าหมายของการแบ่งปันและสร้างสังคมของความตตระหนักรู้ทา งการเงินให้แก่คนไทย ให้ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท และบนพื้นฐานการเงินที่ดี"

Contact us