อัจฉรินทร์ จันทร์หอม

ผู้จัดการหน่วย เดอะรวยกรุ้ป 2

HISTORY

  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา
  • หลักสูตร FChFP: Fellow Chartered Financial Practitioner
  • หลักสูตร CFP M1: Certified Financial Planning Program Module 1

QUALIFICATION

รางวัลที่เคยได้รับ

  •  

Convention

  • In Trend HongKong

CERTIFICATE

  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 5201040859
  • ใบอนุญาต IC License เลขที่ 046323
  • ใบอนุญาตประกันวินาศภัย เลขที่ 6004048008

รักอิสระ รับผิดชอบ จริงใจ เชื่อมั่นในการทำความดี มีน้ำใจ ชอบเข้าสังคม เป็นมิตร คิดใหญ่ กระตือ รือร้น และกตัญญู”

Contact us