FINANCIAL ADVISOR PROGRAM

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาการทำงานพร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ และยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • มีรหัสตัวแทนไม่เกิน 12 เดือน
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • บุคลิกภาพดี

* รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท (กรุงเทพฯ) หรือ 10,000 บาท (ต่างจังหวัด) บวกคอมมิชชั่นตาม ความสามารถ

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับคนทำงาน ที่มีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพ ที่ปรึกษาการเงินโดยมีคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับบสากล “MDRT”

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant Licence) ในกรณีที่ไม่มี IC License จะต้องมีประสบการณ์ ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีรายได้ไม่น้อยกว่า 600,000 บาทต่อปี
  • มีรหัสตัวแทนใหม่