FA Standart

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาการทำงานพร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ และยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor)